Cartrefi Caerffili Eich Rhent – Eich Barn

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae'r ymgynghoriad wedi dod i ben 

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben.

Mae diweddariadau o'r canlyniadau i'w gweld ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae Cartrefi Caerffili angen eich help chi eto gydag arolwg hydref 2023, Eich Rhent – Eich Barn.

Rydyn ni am i denantiaid roi eu barn i ni ynghylch a ydyn nhw'n meddwl bod eu rhent yn deg ac yn fforddiadwy. Rydyn ni hefyd eisiau gwybod rhagor am sut mae costau byw yn effeithio ar denantiaid.

Bydd adborth yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor wrth benderfynu ar brisiau rhent ar gyfer 2024 ac i ddeall sut y gallwn ni helpu tenantiaid yn y dyfodol.

Dweud Eich Dweud 

Mae gofyn i denantiaid fynegi'u barn drwy lenwi arolwg byr ar-lein:

Bydd pob tenant sy'n cymryd rhan ac yn darparu eu manylion cyswllt yn cael eu cynnwys mewn raffl – bydd un person lwcus yn ennill £150 a thri pherson arall yn ennill £60 ar ffurf talebau siopa.

Bydd yr arolwg yn gorffen ar 9 Hydref 2023

Mae'r arolwg hwn ar gael yn Gymraeg. Mae ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais. Gallwch chi hefyd gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Ffoniwch ni ffoniwch ni ar 01443 811433 / 01443 811434 neu anfon e-bost i CyfranogiadTenantiaid@caerffili.gov.uk


Pam rydym yn ymgynghori? 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014, yn nodi bod yn rhaid i bob Awdurdod Tai Lleol yng Nghymru gydymffurfio â'r safonau, rheolau a chanllawiau ar gyfer Rhenti Tai Cymdeithasol a Thâl Gwasanaeth.

O ganlyniad, rhaid i fforddiadwyedd i denantiaid gynnwys holl gostau byw mewn eiddo e.e. rhent, taliadau gwasanaeth a chostau ynni eiddo, a bydd disgwyl i landlordiaid ystyried y costau hyn wrth osod rhenti bob blwyddyn.

Er mwyn dangos cydymffurfio â'r Safon, bydd angen sicrwydd yn y meysydd canlynol o leiaf: Ymgysylltu ac ymgynghori effeithiol â thenantiaid gan gynnwys y fethodoleg a'r canlyniad/ymateb.


Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben.

Mae diweddariadau o'r canlyniadau i'w gweld ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae Cartrefi Caerffili angen eich help chi eto gydag arolwg hydref 2023, Eich Rhent – Eich Barn.

Rydyn ni am i denantiaid roi eu barn i ni ynghylch a ydyn nhw'n meddwl bod eu rhent yn deg ac yn fforddiadwy. Rydyn ni hefyd eisiau gwybod rhagor am sut mae costau byw yn effeithio ar denantiaid.

Bydd adborth yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor wrth benderfynu ar brisiau rhent ar gyfer 2024 ac i ddeall sut y gallwn ni helpu tenantiaid yn y dyfodol.

Dweud Eich Dweud 

Mae gofyn i denantiaid fynegi'u barn drwy lenwi arolwg byr ar-lein:

Bydd pob tenant sy'n cymryd rhan ac yn darparu eu manylion cyswllt yn cael eu cynnwys mewn raffl – bydd un person lwcus yn ennill £150 a thri pherson arall yn ennill £60 ar ffurf talebau siopa.

Bydd yr arolwg yn gorffen ar 9 Hydref 2023

Mae'r arolwg hwn ar gael yn Gymraeg. Mae ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais. Gallwch chi hefyd gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Ffoniwch ni ffoniwch ni ar 01443 811433 / 01443 811434 neu anfon e-bost i CyfranogiadTenantiaid@caerffili.gov.uk


Pam rydym yn ymgynghori? 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014, yn nodi bod yn rhaid i bob Awdurdod Tai Lleol yng Nghymru gydymffurfio â'r safonau, rheolau a chanllawiau ar gyfer Rhenti Tai Cymdeithasol a Thâl Gwasanaeth.

O ganlyniad, rhaid i fforddiadwyedd i denantiaid gynnwys holl gostau byw mewn eiddo e.e. rhent, taliadau gwasanaeth a chostau ynni eiddo, a bydd disgwyl i landlordiaid ystyried y costau hyn wrth osod rhenti bob blwyddyn.

Er mwyn dangos cydymffurfio â'r Safon, bydd angen sicrwydd yn y meysydd canlynol o leiaf: Ymgysylltu ac ymgynghori effeithiol â thenantiaid gan gynnwys y fethodoleg a'r canlyniad/ymateb.