Ymgynghoriad ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024

Rhannu Ymgynghoriad ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 ar Facebook Rhannu Ymgynghoriad ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 Ar Twitter Rhannu Ymgynghoriad ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 Ar LinkedIn E-bost Ymgynghoriad ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 dolen

Mae'r ymgynghoriad wedi dod i ben 

Mae'r Cyngor yn ceisio barn ar y polisi arfaethedig Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 (‘y Polisi’).

Mae'r Polisi'n manylu ar sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (‘y Cyngor’) yn darparu cymorth ariannol i helpu perchnogion preifat (gan gynnwys landlordiaid sector preifat) a, lle bo'n briodol, ddeiliaid contract (sef tenantiaid gynt) i atgyweirio, cynnal a chadw neu addasu eu cartrefi nhw. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am ddull y Cyngor o wella effeithlonrwydd ynni cartrefi sector preifat. (Nid yw'r Polisi hwn yn ymestyn i ddeiliaid contract Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig na'u stoc tai nhw).

Dydyn ni ddim yn gallu ymateb i unrhyw faterion personol sydd wedi'u cynnwys yn eich ymateb chi. Os ydych chi'n pryderu am fater penodol ynghylch tai sector preifat, cysylltwch â gwasanaeth Tai'r Sector Preifat am gyngor neu gymorth ar 01443 811378 neu drwy e-bostio: TaiSectorPreifat@caerffili.gov.uk

Llinell amser yr ymgynghoriad

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am gyfnod o 8 wythnos, gan agor ddydd Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023 a chau ddydd Gwener 16 Chwefror 2024. Pan ddaw'r ymgynghoriad i ben, bydd yr holl ymatebion yn cael eu hadolygu. Bydd y Polisi'n cael ei fireinio yng ngoleuni'r ymatebion i'r ymgynghoriad, a'i gyflwyno i Gabinet y Cyngor i'w gymeradwyo. Ein nod yw cyhoeddi fersiwn derfynol y Polisi ym mis Ebrill 2024.

Sut i ymateb

Mae modd i chi gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

Tai'r Sector Preifat
Blwch Swyddfa'r Post 128
Hengoed
CF82 9BP

Sut y byddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth

Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu gennych chi'n cael ei defnyddio gan y Cyngor fel rhan o ddatblygiad Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024. Bydd yr wybodaeth sy'n dod i law yn ystod yr ymarfer ymgynghori yn cael ei defnyddio i asesu a yw'r Polisi'n diwallu anghenion trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Bydd yr holl wybodaeth bersonol sy'n cael ei rhoi yn ystod yr ymarfer ymgynghori yn cael ei chadw am uchafswm o 3 mis ar ôl i'r Polisi gael ei gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.

Mae gennych chi nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu.

Am ragor o wybodaeth am sut rydyn ni'n prosesu’ch gwybodaeth a'ch hawliau, ewch i: www.caerffili.gov.uk/my-council/strategies,-plans-and-policies/housing/private-sector-renewal-strategy?lang=cy-gb

Mae'r Cyngor yn ceisio barn ar y polisi arfaethedig Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024 (‘y Polisi’).

Mae'r Polisi'n manylu ar sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (‘y Cyngor’) yn darparu cymorth ariannol i helpu perchnogion preifat (gan gynnwys landlordiaid sector preifat) a, lle bo'n briodol, ddeiliaid contract (sef tenantiaid gynt) i atgyweirio, cynnal a chadw neu addasu eu cartrefi nhw. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am ddull y Cyngor o wella effeithlonrwydd ynni cartrefi sector preifat. (Nid yw'r Polisi hwn yn ymestyn i ddeiliaid contract Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig na'u stoc tai nhw).

Dydyn ni ddim yn gallu ymateb i unrhyw faterion personol sydd wedi'u cynnwys yn eich ymateb chi. Os ydych chi'n pryderu am fater penodol ynghylch tai sector preifat, cysylltwch â gwasanaeth Tai'r Sector Preifat am gyngor neu gymorth ar 01443 811378 neu drwy e-bostio: TaiSectorPreifat@caerffili.gov.uk

Llinell amser yr ymgynghoriad

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am gyfnod o 8 wythnos, gan agor ddydd Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023 a chau ddydd Gwener 16 Chwefror 2024. Pan ddaw'r ymgynghoriad i ben, bydd yr holl ymatebion yn cael eu hadolygu. Bydd y Polisi'n cael ei fireinio yng ngoleuni'r ymatebion i'r ymgynghoriad, a'i gyflwyno i Gabinet y Cyngor i'w gymeradwyo. Ein nod yw cyhoeddi fersiwn derfynol y Polisi ym mis Ebrill 2024.

Sut i ymateb

Mae modd i chi gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

Tai'r Sector Preifat
Blwch Swyddfa'r Post 128
Hengoed
CF82 9BP

Sut y byddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth

Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu gennych chi'n cael ei defnyddio gan y Cyngor fel rhan o ddatblygiad Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl 2024. Bydd yr wybodaeth sy'n dod i law yn ystod yr ymarfer ymgynghori yn cael ei defnyddio i asesu a yw'r Polisi'n diwallu anghenion trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Bydd yr holl wybodaeth bersonol sy'n cael ei rhoi yn ystod yr ymarfer ymgynghori yn cael ei chadw am uchafswm o 3 mis ar ôl i'r Polisi gael ei gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.

Mae gennych chi nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu.

Am ragor o wybodaeth am sut rydyn ni'n prosesu’ch gwybodaeth a'ch hawliau, ewch i: www.caerffili.gov.uk/my-council/strategies,-plans-and-policies/housing/private-sector-renewal-strategy?lang=cy-gb